SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA
Deva, cod 330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud. Hunedoara, cod fiscal 4374385, e-mail: spjudeva1@gmail.com
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Secretariat: tel.: 0254/214616, fax: 0254/212516, Centrala telefonică: 0254/227070. 0254/217799, 0254/661888

Spital Deva Facebook

Secţiile spitalului

Consiliul de etica

DECIZIA NR.92

din data de 02.04.2015

Managerul Spitalului Judetean de Urgenţă Deva numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 34/14.02.2013,

Având în vedere prevederile art.185 al.(1) si (2) din TITLUL VII Spitalele, cuprins în Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificari si completari ulterioare, si prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.145/2015 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor, precum si Procesul-verbal nr.6627/27.03.2015 al Comisiei privind procedura de alegere a membrilor Consiliului de etica numita prin Decizia Managerului unitatii nr.65/20.03.2015,

In baza prerogativelor atribuite prin Contractul de management nr.1122/2013,

D E C I D E

Art.1 In conformitate cu prevederile art.4 al.(18) dinOrdinul Ministrului Sănătăţii nr.145/2015 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor,se desemneazacomponenta nominala a Consiliului de etica, respectiv membrii permanenti si supleanti desemnati in urma procedurii si a rezultatului votului si a desemnarilor din Decizia nr.79/30.03.2015, dupa cum urmeaza:

1.1.         Reprezentanti alesi ai corpului medical:

Membrii permanentidesemnati in urma derularii procedurii de vot sunt:

1.      RAD LIVIU

2.      BASARAB GHEORGHE

3.      LUPSE DIANA

Membrii supleantidesemnati in urma derularii procedurii de vot sunt:

1.      KOVACS IOANA

2.      FLOREA DAN CALIN

3.      CAPRARIN DIANA RAMONA

1.2.        Reprezentanti alesi ai asistentilor medicali:

Membrii permanentidesemnati in urma derularii procedurii de vot sunt:

1.      LOLEA NICOLETA ELENA

2.      POP VASILICA

Membrii supleantidesemnati in urma derularii procedurii de vot sunt:

1.         CHERECHES EVA

2.       DROBOT VIVIANA NICOLETA

1.3.        Reprezentanti desemnati prin Decizia Managerului unitatii nr.79/30.03.2015:

Membru permanent- Consilier juridic IULIA BĂRȚAN

Membru supleant- Consilier juridic GABRIEL BERCEANU  

1.4.        Secretar al Consiliului de eticadesemnat prin Decizia Managerului unitatii nr.79/30.03.2015:   ȚIF MIHAELA.

Art.2  In conformitate cu prevederile art.4 al.(17) dinOrdinul Ministrului Sănătăţii nr.145/2015 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor, in absenta unei candidaturi sau nominalizari din partea asociatiilor de pacienti, consiliul de etica se considera legal constituit, componenta acestuia fiind completata ulterior, in momentul aparitiei unei nominalizari.

Art.3  Mandatul si inlocuirea membrilor consiliului de etica

(1) Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului de etica este de 3 ani. Cu 30 de zile inainte de finalizarea mandatului, procedura de selectie se reia, pentru asigurarea continuitatii in functionarea consiliului de etica.

(2) In cazul motivat de absenta a unui membru, acesta este inlocuit de membrul supleant. In caz de absenta a presedintelui, membrii consiliului de etica aleg un presedinte de sedinta, prin vot secret.

(3) In termen de cel mult 30 de zile de la vacantarea unui loc, managerul are obligatia de a demara procedurile necesare pentru completarea componentei consiliului de etica.

Art.4  Principii de functionare a consiliului de etica

(1) Consiliul de etica este independent de ierarhia medicala si de ingrijiri a spitalului. Este interzisa orice tentativa de influentare a deciziilor membrilor consiliului de etica. Orice astfel de tentativa este sesizata comisiei de disciplina.

(2) Membrii consiliului de etica trebuie sa precizeze existenta unei legaturi directe sau indirecte, de natura familiala, ierarhica ori financiara, cu persoanele fizice sau juridice implicate in speta supusa analizei consiliului. In cazul in care un membru se afla in una dintre aceste situatii, acesta este informat de secretarul consiliului de etica si nu poate participa la sedintele ocazionate de cercetarea cazului respectiv, fiind inlocuit de catre membrul supleant.

(3) Activitatea membrilor consiliului de etica se bazeaza pe impartialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc si pe principiul suprematiei legii. Nerespectarea acestor principii poate conduce la excluderea membrilor respectivi, in baza votului a doua treimi din membrii consiliului de etica.

Art.5  Conducerea consiliului de etica

Consiliul de etica este condus de un presedinte ales prin vot secret dintre membrii acestuia.

Art.6 Atributiile consiliului de eticasunt urmatoarele:

a) promoveaza valorile etice in randul personalului medico-sanitar, auxiliar si administrativ al unitatii sanitare;

b) identifica si analizeaza vulnerabilitatile etice si riscurile aparute, propune managerului adoptarea si implementarea masurilor de preventie a actelor de coruptie la nivelul unitatii sanitare;

c) formuleaza si inainteaza managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etica;

d) analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al unitatii sanitare si poate face propuneri pentru imbunatatirea acestuia;

e) formuleaza punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unitatii sanitare;

f) analizeaza din punct de vedere etic situatiile de dubiu care pot aparea in exercitarea profesiei medicale. In situatia in care un cadru medico-sanitar reclama o situatie de dubiu etic ce vizeaza propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, daca solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

g) primeste, din partea managerului unitatii sanitare, sesizarile facute in vederea solutionarii. Modelul de sesizare este prevazut in anexa nr. 3 la OMS nr.145/2015.
h) analizeaza cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia pacient-cadru medicosanitar si personal auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legislatia in vigoare (Legea drepturilor pacientului nr.46/2003; Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 217, 218 si 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Codurile deontologice profesionale; Regulamentele interne ale unitatilor sanitare);

i) verifica daca personalul medico-sanitar si auxiliar, prin conduita sa, incalca drepturile pacientilor prevazute in legislatia specifica, pe baza sesizarilor primite;

j) analizeaza sesizarile personalului unitatii sanitare in legatura cu diferitele tipuri de abuzuri savarsite de catre pacienti (Art. 257, in acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 219 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) sau superiori ierarhici. In masura in care constata incalcari ale drepturilor personalului, propune masuri concrete pentru apararea bunei reputatii a personalului;

k) analizeaza sesizarile ce privesc nerespectarea demnitatii umane si propune masuri concrete de solutionare;

l) emite avize referitoare la incidentele de etica semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;

m) emite hotarari cu caracter general ce vizeaza unitatea sanitara respectiva;

n) asigura informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii si a petentului privind continutul avizului etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a solutiilor propuse;

o) aproba continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile acestora;
p) inainteaza catre organele abilitate sesizarile ce privesc platile informale ale pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de conditionare a acordarii serviciilor medicale de obtinere a unor foloase, in cazul in care persoanele competente nu au sesizat organele conform atributiilor de serviciu;

q) sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele dintr-o speta pot face obiectul unei infractiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentantii unitatii sanitare sau de catre petent;

r) aproba continutul rapoartelor bianuale si anuale intocmite de secretarul consiliului de etica;
s) redacteaza Anuarul etic, care cuprinde modul de solutionare a spetelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispozitia angajatilor, constituind in timp un manual de bune practici la nivelul unitatii sanitare respective;

t) analizeaza rezultatele aplicarii chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevazut in anexa nr. 4 la OMS nr.145/2015. In acest sens, colaboreaza cu unitatea de control intern  - Nucleul de calitate numit prin Decizia nr.417/01.08.2013.

Consiliul de etica poate solicita documente si informatii in legatura cu cauza supusa analizei si poate invita la sedintele sale persoane care pot sa contribuie la solutionarea spetei prezentate.

Art.7 Responsabilitatileconsiliului de eticasunt urmatoarele:

Al.7.1.Coordonarea si controlul aplicarii normelor de etica si conduita profesionala pentru personalul contractual din SJU Deva este una din responsabilitatile principale ale Consiliului de etica.

Documentele principale care stau la baza activitatii Consiliului de etica din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Deva sunt Codul de conduita, etica si deontologie profesionala a personalului contractual incadrat in Spitalul Judetean de Urgenta Deva, procedura de implementare a codului de conduita, etica si deontologie profesionala a personalului contractual incadrat in SJU Deva – PO-CE-044 si procedura privind semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorilor – PO-CE-005, care devin anexe la prezenta decizie.

Codul de conduită, etica si deontologie profesionala a personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva reglementează normele de conduită profesională a întregului personal contractual, norme obligatorii pentru personalul contractual din cadrul spitalului, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificarile ulterioare.

Obiectivele Codului de conduită, etica si deontologie profesionalaa personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva urmăresc să asigure creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei medicale, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie prin:

1. Reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului contractual;

2. Informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;

3. Crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:

1. Prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

2. Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

3. Profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

4. Imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

5. Integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

6. Libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

7. Cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

Al.7.2. Monitorizeaza si evalueaza periodic indicatorii prevazuti in Standardele de acreditare a spitalului, anexa la prezenta decizie.

Art.8 Atributiile presedintelui consiliului de etica sunt urmatoarele:

1. convoaca consiliul de etica, prin intermediul secretarului, lunar cat si ori de cate ori apar noi sesizari ce necesita analiza de urgenta sau la solicitarea a cel putin patru dintre membrii acestuia;

2. prezideaza sedintele consiliului de etica, cu drept de vot. In cazul in care in urma votului membrilor consiliului de etica se inregistreaza o situatie de paritate, votul presedintelui este decisiv;

3. avizeaza, prin semnatura, documentele emise de catre consiliul de etica si rapoartele periodice;
4. informeaza managerul unitatii sanitare in cazul vacantarii unui loc in cadrul consiliului de etica, in vederea completarii componentei acestuia.

Art.9 Atributiile secretarului consiliului de etica sunt precizate in Decizia nr.79/30.03.2015 . Secretarul nu are drept de vot in cadrul sedintelor consiliului de etica.

Art.10   In intelesul OMS nr.145/2015, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) vulnerabilitatea etica este reprezentanta de orice slabiciune in modul de functionare al unei unitatii sanitare, care poate determina sau favoriza aparitia unui incident de etica;

b) riscul de aparitie a unui incident etic reprezinta probabilitatea de aparitie a unei amenintari ce vizeaza respectarea principiilor deontologice si morale la nivelul unitatii sanitare;
c) incidentul de etica reprezinta situatia de potentiala nerespectare a principiilor morale sau deontologice, identificata la nivelul sistemului de sanatate sau in administratia sistemului de sanatate;

d) mecanismul de feedback al pacientului reprezinta ansamblul de masuri si de proceduri care au drept obiectiv cresterea gradului de incredere al pacientilor in serviciile medicale oferite in cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacientilor cu privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor si obligatiilor atat de catre pacienti, cat si de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include si o componenta de gestionare a sesizarilor ce privesc incidente de etica petrecute in unitatea sanitara prin intermediul consiliului de etica;


e) consiliul de etica reprezinta forul de autoritate morala constituit in cadrul spitalelor publice, in vederea garantarii punerii in valoare a principiilor morale sau deontologice in cadrul sistemului de sanatate;

f) speta reprezinta sesizarea cu caracter etic inregistrata in activitatea unui spital public. Speta poate viza si serviciile externalizate din cadrul unitatii sanitare;

g) avizul de etica reprezinta decizia bazata pe prevederile legale, pe principiile morale sau deontologice, formulata de membrii Consiliului de etica, referitoare la o speta sesizata in activitatea curenta a spitalului public. Avizul de etica are caracter obligatoriu,

in baza deciziei asumate de managerul unitatii sanitare;

h) hotararea reprezinta decizia bazata pe prevederile legale, pe principiile morale sau deontologice, pe analiza unor situatii ori cazuri cu caracter similar sau pe experienta membrilor Consiliului de etica, formulata de catre membri. Hotararea are caracter general si rol preventiv sau de imbunatatire a activitatii unitatii sanitare din perspectiva limitarii si diminuarii incidentelor de etica;

i) anuarul etic reprezinta compendiul avizelor etice si al hotararilor consiliului de etica din cadrul unui spital public, care concentreaza experienta unitatii sanitare respective in acest domeniu, experienta ce este utilizata in initierea de activitati cu rol de preventie la nivelul unitatii respective (Acest compendiu nu cuprinde informatii referitoare la date cu caracter personal) ;

j) anuar etic national reprezinta compendiul avizelor etice si al hotararilor formulate pentru situatii sau spete similare si care concentreaza experienta consiliilor de etica la nivel national, experienta ce este utilizata in initierea de activitati cu rol de preventie la nivelul intregului sistem sanitar (Acest compendiu nu cuprinde informatii referitoare la date cu caracter personal.) ;

k) asociatiile de pacienti eligibile pentru a fi implicate in cadrul consiliilor de etica sunt acele asociatii ori fundatii legal constituite care au ca scop apararea drepturilor pacientilor sau care au activitate in domeniul eticii si integritatii in sistemul de sanatate, cu experienta dovedita de minimum 3 ani.

Art.11 Functionarea consiliului de etica

  

(1) Consiliul de etica se intruneste lunar sau ori de cate ori apar noi sesizari ce necesita analiza de urgenta, la convocarea managerului, a presedintelui consiliului sau a cel putin 4 dintre membrii acestuia.

(2) Sedintele sunt conduse de catre presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre persoana decisa prin votul secret al membrilor prezenti.

(3) Cvorumul sedintelor se asigura prin prezenta a cel putin 5 dintre membrii consiliului de etica, inclusiv presedintele de sedinta.


(4) Prezenta membrilor la sedintele consiliului de etica se confirma secretarului cu cel putin o zi inainte de intrunire. In cazul absentei unuia dintre membrii consiliului, secretarul solicita prezenta membrului supleant respectiv.

(5) Deciziile se adopta prin vot secret, cu majoritate simpla. In cazul in care in urma votului membrilor consiliului de etica se inregistreaza o situatie de paritate, votul presedintelui este decisiv.

(6) Exprimarea votului se poate face „pentru“ sau „impotriva“ variantelor de decizii propuse in cadrul sedintei consiliului de etica.

(7) In situatia in care speta supusa analizei implica o problema ce vizeaza structura de care apartine unul dintre membrii consiliului de etica, acesta se recuzeaza, locul sau fiind preluat de catre supleant. In cazul in care si supleantul se gaseste in aceeasi situatie de incompatibilitate, acesta se recuzeaza, speta fiind solutionata fara participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.

(8) La fiecare sedinta a consiliului de etica se intocmeste un proces-verbal care reflecta activitatea desfasurata si deciziile luate.

(9) Consiliul de etica asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv dupa solutionarea sesizarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Legea nr. 46/2003; Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.) Membrii consiliului depun declaratia prevazuta in anexa nr. 6. Incalcarea confidentialitatii de catre orice membru al consiliului de etica atrage raspunderea conform reglementarilor in vigoare.


Art.12 Sesizarea unui incident de etica

  

(1) Sesizarea unui incident de etica poate fi facuta de catre:

   a) pacient, apartinator sau reprezentantul legal al acestuia;

   b) personalul angajat al spitalului;

   c) oricare alta persoana interesata.

(2) Sesizarile sunt adresate managerului unitatii sanitare si se depun la registratura sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a unitatii sanitare.
(3) Fiecare sesizare primeste un numar de inregistrare comunicat persoanei care o inainteaza. Numar de inregistrare primeste si sesizarea electronica.

Art.13 Analiza sesizarilor

  

(1) Analiza sesizarilor si emiterea unei hotarari sau a unui aviz etic, dupa caz, se face in cadrul sedintei consiliului de etica, urmand urmatoarele etape:

a) managerul inainteaza presedintelui toate sesizarile ce revin in atributiile consiliului de etica si orice alte documente emise in legatura cu acestea;

b) secretarul consiliului de etica pregateste documentatia, asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor partilor implicate;
c) secretarul asigura convocarea membrilor consiliului de etica;

d) presedintele prezinta membrilor consiliului de etica continutul sesizarilor primite;
e) membrii consiliului de etica analizeaza continutul acestora si propun modalitati de solutionare a sesizarilor folosind informatii de natura legislativa, morala sau deontologica;
f) in urma analizei, consiliul de etica, prin vot secret, adopta hotarari sau emite avize de etica, dupa caz. Membrii consiliului de etica aproba includerea avizului si/sau hotararii in Anuarul etic;

g) secretarul consiliului de etica redacteaza procesul-verbal al sedintei, care este semnat de catre toti membrii prezenti;

h) secretarul asigura comunicarea hotararii sau avizului etic catre managerul unitatii sanitare, sub semnatura presedintelui consiliului de etica, imediat dupa adoptare;

i) managerul unitatii sanitare dispune masuri, in conformitate cu atributiile ce ii revin;

j) managerul unitatii sanitare asigura comunicarea rezultatului catre persoana care a formulat sesizarea.

(2) Avizele de etica si hotararile consiliului de etica pot fi incluse in anuarul etic ca un model de solutionare a unei spete, urmand sa fie utilizate la analize ulterioare si comunicate personalului unitatii sanitare in vederea prevenirii aparitiei unor situatii similare.

Art.14 Raportarea activitatii consiliului de etica

(1) Raportul consiliului de etica se transmite directiilor de sanatate publica in termen de 5 zile de la finalizarea semestrului precedent. Modelul de raport al consiliului de etica se regaseste in anexa nr. 7 la OMS nr.145/2015.

(2) Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin personalul acestora aflat in coordonarea Compartimentului de integritate, au obligatia verificarii rapoartelor transmise de secretarii consiliilor de etica. Bianual, in termen de 15 zile de la terminarea semestrului anterior, directiile de sanatate publica transmit un raport catre Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii referitor la verificarea activitatii consiliilor de etica aflate in cadrul judetului respectiv.

(3) Ministerul Sanatatii asigura posibilitatea raportarii electronice a datelor prin platforma informatica creata in acest scop cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
(4) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii analizeaza datele colectate si formuleaza concluzii si propuneri in vederea cresterii calitatii serviciilor medicale sau pentru reducerea vulnerabilitatilor etice.
(5) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii intocmeste semestrial un raport catre ministrul sanatatii si/sau institutiile ce coordoneaza strategia nationala anticoruptie, dupa caz, cu privire la concluziile si propunerile rezultate.

(6) Ministerul Sanatatii publica anual, in format electronic, un anuar etic national.

Art.15 Sanctiuni

(1) Nefunctionarea sau functionarea defectuoasa a Consiliului de etica constituie un criteriu negativ pentru standardul de management al unitatii sanitare respective.

(2) Nerespectarea prevederilor legate de functionarea Consiliului de etica, precum si transmiterea intarziata a raportarilor sau transmiterea unor raportari incomplete, din vina secretarului sau a membrilor desemnati, responsabili cu avizarea acestora, atrag dupa sine cercetarea disciplinara.

(3) Compartimentul de integritate, impreuna cu persoana din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti aflata in coordonarea Compartimentului de integritate, asigura informarea ministrului sanatatii cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.16 Prezenta decizie devine anexa laFisele postului persoanelor nominalizate in prezenta decizie la art.1.

Art.17  Prezenta decizie anulează decizia nr. 150/15.02.2013.

stampila

Feedback pacienti

feedback22

Program transplant

Programari

Programări neurologie pediatrica

Dr. Balea Mădălina
Tel. 0790123087

Dr. Pop Luminița
Tel. 0771011857

Programări ambulatoriu pediatrie:

Tel. 0790268975

Vizitatori

115077
Azi
Ieri
Saptamana aceasta
Saptamana trecuta
Luna aceasta
Luna trecuta
Total
131
371
2306
109212
14757
12010
115077

2020-10-31 05:18