Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal Spitalul Județean de Urgență Deva:
S.C. TOTAL DATA MANAGEMENT S.R.L.
Tel.: +40374975027
Fax: +40317107596
E-mail: gdpr@totaldata.ro

Pacienți

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
pentru pacienți , aparținători și vizitatori

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Județean de Urgență Deva este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului Județean de Urgență Deva sunt următoarele: Str. 22 Decembrie, nr.58, Deva, Jud. Hunedoara, telefon 0254.214.616.

DE CE COLECTAM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRA:
Ȋn momentul prezentării sau contactării Spitalului Județean de Urgență Deva, putem colecta și prelucra
date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume, nume și prenume însoţitor, nume și prenume persoană contact, șamd);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon șamd);
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate șamd);
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia șamd);
 • Informații personale (informații despre alți membrii ai familei, informații privind asigurarea medicală șamd);
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă;
 • Informaţii cu caracter special (stare de sănătate, dizabilităţi, religie, șamd) ;
 • Informaţii financiare (diferite sume de plată sau plătite);
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate șamd);
 • Identificatori online (adresă email, IP, user șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video.
  Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:
 • în cazul în care vă prezentaţi pentru o consultaţie sau veniţi cu un copil la o consultaţie;
 • în cazul înscrierii și participării într-un Program sau subprogram Național de Sănătate;
 • ȋn situația oferirii de servicii cu plată;
 • în cazul internării unui copil, adult sau însoţitor;
 • pentru întocmirea biletelor de trimitere pentru investigaţii, prescripţii medicale șamd;
 • în cazul ȋn care Spitalul Județean de Urgență Deva are obligația de a respecta legile aplicabile și de a
  transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității
  publice cu care este învestit operatorul;
 • pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale;
 • în vederea decontării serviciilor medicale de către CNAS/ CJAS;
 • în vederea acordării, la cererea dumneavoastră, de asistență religioasă;
 • dacă Spitalul Județean de Urgență Deva trebuie să abordeze un contact de urgență pe care l-ați
  specificat;
 • dacǎ trebuie sǎ ofere informații despre starea de sǎnǎtate și altor persoane, ȋn baza consimțǎmȃntului acordat de dumneavoastrǎ;
 • ȋn cazul fotografiilor sau înregistrărilor video realizate pentru prezentarea spitalului;
 • în cazul în care accesați site-ul web al spitalului sau comunicați electronic cu spitalul;
 • pentru siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului Conform Regulamentului UE 679/ 2016 Pag 2
 • pentru asigurarea securităţii informatice şi cibernetice a organizaţiei.
  Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizarea serviciilor medicale.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea 95/ 2006 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată), modificată şi completată;
 • Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului și normele de aplicare ale acesteia cu modificarile și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1782/ 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii
  medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
 • Ordinul nr. 1611/ 2004 privind aprobarea circuitului informaţional şi a fişelor de declarare şi supraveghere a infecţiei HIV/ SIDA;
 • Legea nr. 629/ 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.124/ 1998 privind organizarea şi
  funcţionarea cabinetelor medicale;
 • Ordinul nr. 39/ 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Ordinul nr. 1301/ 2007 (actualizat) pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale;
 • Regulamentul UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE;
 • Legea nr. 190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 privind
  protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE;
 • Ordinul nr. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 • Ordinul nr. 1501/ 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în
  spitalele publice;
 • Ordinul nr. 1399 din 30 iulie 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr.
  1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;
 • HG nr. 155/ 2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 cu
  modificarile și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 245/ 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de
  sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 377/ 2017 aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
  publică pentru anii 2017 şi 2018 cu modificarile și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 716/ 26.07.2021 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/ 2017;
 • Ordinul nr. 2171_181_4380_M223/ 2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea şi
  funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;
 • HG nr. 696/ 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care
  reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale,
  tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii
  2021 – 2022;
 • Ordinul nr. 1068/ 627/ 2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/ 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;
 • Ordinul nr. 487 din 9 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/ 2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2).

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

Prelucrare date de natură personală Condiții prevăzute ȋn regulament
Furnizarea de servicii medicale şi prelucrarea
informaţiilor din categoriile speciale (de exemplu, informații referitoare la starea dumneavoastră de sănătate).
Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;
Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor
sau a dispozitivelor medicale.
Art.9(2)h, prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială.
Desfășurarea proceselor educaţionale universitare și de cercetare.Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
Art.9(2)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.
Programarea unui pacient la un anumit serviciu.Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului.Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;
Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar
fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor
sau a dispozitivelor medicale.
Utilizarea unui contact de urgență specificat. Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
Art.9(2)c, prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţământul.
Fotografii sau înregistrări video realizate pentru prezentarea condițiilor şi serviciilor oferite.Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Supraveghere video folosind sistemul intern de supraveghere video.Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale;
Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.
Identificare electronică – IP, adresă e-mail șamd.Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
Art.9(2)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Monitorizarea traficului de internet pentru siguranța și securitatea sistemelor informatice
ale spitalului.
Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale;
Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii şi instituţiile subordonate;
 • Centrul de Control al Bolilor Transmisibile;
 • Direcţia de Sănătate Publică; CNAS, CJAS;
 • Institutul Naţional de Medicină Legală;
 • Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS);
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS);
 • Curtea de conturi;
 • Alți furnizori de servicii medicale în cazul tranferului sau controalelor/investigațiilor medicale interspitalicești;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.
De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.
LOCAȚIA ȘI DURATA DE STOCARE
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva.
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu.
DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.
Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu protecţia datelor la adresa de e-mail: dpo@spital-deva.ro

Angajați

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
pentru angajați
Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal, Spitalul Județean de Urgență Deva este un operator de date. Datele de
contact ale Spitalului de Urgență Deva sunt următoarele:Str. 22 Decembrie, nr.58, Deva, Jud.
Hunedoara, Tel: 0254.214.616.

DE CE COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ
Spitalul Județean de Urgență Deva colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, gestionării contractelor individuale de muncă și
pentru îndeplinirea cerinţelor legale şi a unei sarcini care serveşte unui interes public.
Ȋn momentul participării la un proces de recrutare sau în cazul angajării la Spitalul Județean de Urgență
Deva, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume etc.);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon etc.);
 • Informații profesionale (locul de muncă, profesia, istoricul profesional, educație etc.);
 • Informații personale (informații despre membri ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu
  adresă domiciliu-serviciu etc.);
 • Identificare (CNP, serie şi număr carte de identitate etc.);
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de
  muncă a angajatului;
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare etc.);
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate etc.);
 • Identificatori online (adresă e-mail, IP, user etc.);
 • Fotografii sau înregistrări video.
  Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:
 • în cazul prelucrărilor necesare în procesul de recrutare;
 • în cazul în care sunteți angajat(ă) în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;
 • în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în cazul prelucrărilor necesare pentru reţinerea şi virarea de cotizaţii;
 • în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului
 • pentru siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și securitatea
  angajaților și bunurilor Spitalului Județean de Urgență Deva;
 • pentru asigurarea securităţii informatice şi cibernetice a organizaţiei.
  Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate
  mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi la angajarea în Spitalul Județean de
  Urgență Deva sau în derularea contractului de muncă.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 • Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:
 • Legea nr. 95/ 2000 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/ 2003, Codul muncii;
 • Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordonanța de urgență nr. 158/ 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Legea nr. 227/ 2015, Codul fiscal;
 • Legea nr. 82/ 1991, Legea contabilităţii ( republicată), modificată şi completată;
 • Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice;
 • Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Legea nr. 185/ 2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate și normele de aplicare ale
  acesteia;
 • Regulamentul UE 679/ 2016- GDPR;
 • Legea nr. 190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/ 2016 al
  Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 362/ 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor
  informatice și normele de aplicare ale acesteia;
 • HG nr. 696/ 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care
  reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale,
  tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii
  2021 – 2022;
 • Legea nr. 62/ 2011 a Dialogului social.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

Prelucrare date de natură personalăCondiții prevăzute ȋn regulament
Prelucrarea datelor necesare pentru procesul de recrutare, primite direct de la candidați sau prin intermediul site-urilor de recrutare.Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
contract.
Prelucrarea datelor angajaților necesară pentru îndeplinirea condițiilor contractuale
dintre Spitalul Județean de Urgență Deva şi angajați.
Prelucrarea categoriilor sensibile de date este necesară pe baza faptului că
organizația își îndeplinește obligațiile legale și prelucrează date legate de
medicina muncii sau de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului.
Prelucrarea categoriilor sensibile de date privind starea de sănătate a angajatului
este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice.
Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale;
Art.6.(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
Art.9(2)h, date legate de medicina muncii sau de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice.

Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului şi afisarea pe site-ul a declarațiilor de avere şi de interese.Art.6(1)c, îndeplinirea unei obligaţii legale.
Reţinerea şi virarea de cotizaţii.Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Monitorizarea accesului, a e-mail-urilor şi a traficului de internet pentru a asigura siguranța și securitatea sistemelor informatice ale Spitalului Județean de Urgență Deva.Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale;
Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.
Fotografii sau înregistrări video realizate pentru prezentarea condițiilor şi serviciilor oferite.Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Destinatarii informaţiilor pot fi:
 • Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică;
 • Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), Agenţia Naţională a
  Medicamentului (ANM);
 • Ministerul Muncii, ITM, ANAF, Curtea de Conturi;
 • CNAS, CJAS;
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS);
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială, Instanțe judecatorești;
 • Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,
  Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), Ordinul Biochimiştilor, Biologilor
  şi Chimiștilor din sistemul sanitar din România, Crucea Rosie;
 • Alte uniţăti din domeniul sănătaţii;
 • Furnizori de servicii (ex.: instituţii bancare, furnizori servicii IT etc.).

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului instruit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

LOCAȚIA ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva.
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.
Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) şi indicații privind informațiile pe care le solicitați.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu protecţia datelor la adresa de e-mail: dpo@spital-deva.ro

Cookies

Informare privind cookie-urile

Spitalul Județean de Urgență Deva, persoană juridică română, cu sediul în Jud. Hunedoara, Strada
22 Decembrie, nr. 58, Deva, C.U.I 4374385, în calitate de operator de date vă transmite această
Informare privind cookie-urile pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu
caracter personal.
Vă rugăm să citiți această Informare privind cookie-urile la începutul interacțiunii cu site-ul nostru.
Acest site web folosește cookie-uri. Utilizăm fișiere cookie pentru a personaliza conținutul site-ului
web. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe site-ul nostru nu arată niciodată detalii
personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală. Dacă continuați să utilizați site-ul
nostru web sunteți de acord cu cookie-urile noastre.

A. Ce este un fişier cookie şi în ce scop este folosit?
Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/ sau citit de browser-ul
dumneavoastră web pe hard disk-ul sau memoria dispozitivului utilizat (de exemplu: computer, laptop
sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați. De asemenea, fișierele de tip cookie fac
interacțiunea dumneavoastră cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti
preferințele dumneavoastră (de exemplu: datele de autentificare, limba utilizată), informațiile stocate
fiind citite de către site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web utilizând același dispozitiv.

B. Cum puteţi controla fişierele de tip cookie
Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi
să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browser-ului dumneavoastră web
sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți sau urmând instrucţiunile specifice
pentru categoriile de cookie din secţiunile următoare. În orice situaţie, pot apărea probleme legate de
utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie.
Ȋn cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivul dumneavoastră și să
configurați browser-ul dumneavoastră web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați
setările privind preferințele din browser-ul dumneavoastră web. De obicei, puteți găsi setările de
navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din
browser-ul web pe care îl utilizați pentru a accesa website-ul nostru. Ȋn funcție de browser-ele web
existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai
multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browser-ului dumneavoastră:

 • Setări Internet Explorer – Internet Explorer;
 • Setări Firefox – Firefox;
 • Setări Chrome – Chrome;
 • Setări Safari – Safari;
 • Setări Edge – Edge;
 • Setări Opera – Opera.
  Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați
  www.allaboutcookies.org care prezintă informații suplimentare privind publicitatea comportamentală
  și viața privată online.

C. Tipuri de fișiere tip cookie existente
În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei,
clasificate în următoarele categorii:

 • Fișiere de tip cookie absolut necesare: vă permit să navigați pe un website și să-i utilizați
  funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de
  dumneavoastră care echivalează cu o cerere de servicii. Legislaţia ne permite să instalăm
  cookie-uri de acest tip pe dispozitivul dumneavoastră dacă acestea sunt strict necesare pentru
  funcționarea site-ului. Pentru detalii cu privire la cookie-urile utilizate din această categorie,
  consultaţi secţiunea Detalierea cookie-urilor folosite.
 • Fișiere de tip cookie privind preferințele: sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când
  reveniți pe website-ul nostru și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și personalizate, cum
  ar fi reamintirea preferințelor dumneavoastră. Aceste fișiere de tip cookie colectează informații
  anonime și nu pot urmări navigările dumneavoastră pe alte site-uri web. Pentru detalii cu privire
  la cookie-urile utilizate din această categorie, consultaţi secţiunea Detalierea cookie-urilor
  folosite.
 • Fișiere de tip cookie statistice și privind performanța: ne permit să recunoaștem și să numărăm
  utilizatorii și să colectăm informații despre modul în care este utilizat website-ul (de exemplu:
  paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des și dacă utilizatorul primește mesaje de
  eroare de la anumite pagini). Aceasta ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează
  website-ul nostru, asigurându-ne că puteți găsi ușor ceea ce căutați. Pentru detalii cu privire la
  cookie-urile utilizate din această categorie, consultaţi secţiunea Detalierea cookie-urilor
  folosite.
 • Fișiere de tip cookie privind marketing și identificarea publicului țintă: înregistrează vizita
  dumneavoastră pe website-ul nostru, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care le-ați
  accesat. Utilizăm aceste informații pentru a oferi reclame relevante pentru dumneavoastră și
  interesele dumneavoastră. În același timp, acestea sunt utilizate pentru a limita frecvența cu
  care puteți vedea o reclamă și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniilor publicitare. De
  asemenea, în același scop, putem împărtăși aceste informații cu terțe-părți (de exemplu:
  furnizori de servicii externe). Pentru detalii cu privire la cookie-urile utilizate din această
  categorie, consultaţi secţiunea Detalierea cookie-urilor folosite.
 • Alte tipuri de fișiere de tip cookie: care pot fi utilizate ulterior. Vă vom informa prin
  actualizarea acestei informări dacă vom utiliza orice alte tipuri de cookies.

Detalierea cookie-urilor folosite:

Tip cookieDenumire cookieFurnizorTip ExpirăScop
Necesare808615f7bc17e88fbf3028f1cba79d63www.spital-deva.roHTTP2 ani
MarketingC_userFacebookHTTP30 zileFolosit pentru stocarea informației în legatură cu acordul utilizatorului pentru
folosirea de cookies. Datele sunt trimise în: SUA (neadecvat)
MarketingdatrFacebookHTTP2 aniFolosit pentru a preveni frauda. Este necesar pentru conformitatea GDPR a
site-ului. Datele sunt trimise în: SUA (neadecvat )
MarketingfrFacebookHTTP3 luniFolosit pentru a furniza livrarea sau retargetarea reclamelor.Este necesar pentru
conformitatea GDPR a site-ului. Datele sunt trimise in: SUA (neadecvat)
MarketingPresenceFacebookHTTPsesiuneFolosit pentru a stoca și urmări dacă fila browserului este activă. Este necesar
pentru conformitatea GDPR a site-ului. Datele sunt trimise in: SUA (neadecvat)
MarketingsbFacebookHTTP2 aniFolosit pentru a stoca detaliile browserului. Este necesar pentru conformitatea
GDPR a site-ului. Datele sunt trimise in: SUA (adecvat)
MarketingwdFacebookHTTP7 zileFolosit pentru a citi rezoluția ecranului. Este necesar pentru conformitatea
GDPR a site-ului. Datele sunt trimise in: SUA (neadecvat)
MarketingxsFacebookHTTP3 luniFolosit pentru a stoca un ID unic de sesiune. Este necesar pentru conformitatea
GDPR a site-ului. Datele sunt trimise in: SUA (adecvat)
MarketingUsidaFacebookHTTPSesiuneColectează o combinație dintre browser-ul utilizatorului și identificatorul unic,
folosit pentru a adapta publicitatea pentru utilizatori. Datele sunt trimise in: SUA
(neadecvat)
MarketingdprFacebookHTTP7 zilePrin utilizarea acestui cookie, Facebook poate îmbunătăți experiența oferită
utilizatorilor pe baza setărilor dispozitivului lor. Datele sunt trimise in SUA
(neadecvat)
MarketingNIDGoogleHTTP6 luniFolosit pentru a furniza livrarea sau retargetarea reclamelor prin stocarea
preferințelor utilizatorilor.
Marketing__Secure-3PAPISIDGoogleHTTP2 aniFolosit pentru a profila interesele vizitatorilor site-ului pentru a difuza anunțuri
relevante și personalizate prin retargeting
Marketing__Secure-3PSIDGoogleHTTP2 aniFolosit pentru a personaliza anunțurile Google și profilul de utilizator.
Marketing__Secure-3PSIDCCGoogleHTTP2 aniFolosit în scopuri de direcționare pentru a construi un profil al intereselor
vizitatorului site-ului web cu scopul de a afișa publicitate Google relevantă și
personalizată.

Dacă ai nevoie de o confirmare a cookie-urilor utilizate de noi, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: dpo@spital-deva.ro

Concursuri

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
pentru concurs ocuparea unui post vacant
Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Județean de Urgență Deva este un operator de date de natură personală.
Pentru înscrierea în concursul pentru ocuparea unui post vacant, un candidat furnizează prin dosarul de concurs (depus în format fizic) următoarele categorii de date cu caracter personal: identitate (nume, prenume etc.), identificare (CNP, serie și număr carte de identitate etc.), contact (adresă etc.), educaţie (studii, specializări etc.), activitate profesională (loc de muncă, funcţie etc.), informaţii juridice, informaţii privind starea de sănătate.
Datele transmise sunt utilizate de către comisia de concurs în vederea selecţiei dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
După finalizarea evaluării dosarelor, numărul de înregistrare al dosarului și rezultatul selecţiei de dosare (admis/respins) al fiecărui candidat vor fi afişate la avizier sau postate pe site-ul web al spitalului.
Rezultatele finale ale concursului sunt transmise Serviciului Resurse Umane din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi categoriile de date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate anterior, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea înscrierii dosarului în concursul pentru ocuparea unui post vacant.
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/ 2011(actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, OUG 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar şi Legii 53/ 2003 R – Codul muncii.
Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește unul dintre următoarele criterii:

PrelucrareCriteriu GDPR (Articolele 6 şi 9)
Prelucrarea datele cu caracter personal din dosarul de concursArt.6(1)b, “demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” şi Art.6(1)c, “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”
Prelucrarea informaţiilor din categoriile speciale (de exemplu, informații referitoare la starea
dumneavoastră de sănătate sau handicap)
Art.9(2)b, “exercitarea unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale”
Transmiterea anumitor informații către instituțiile statuluiArt.6(1)c, “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”
Publicarea rezultatelor concursului Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator. În aceste prelucrări, este evident interesul pentru transparenţa procesului de
evaluare atât al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva cât şi al candidaţilor ce doresc să obţină un post vacant.

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale, putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale, furnizori de servicii etc.
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale și cu reglementările interne ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.
Conform Regulamentului UE 679/ 2016 aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea drepturilor depinde de fiecare prelucrare.
Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro.
Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu Protecţia Datelor la adresa de e-mail dpo@spital-deva.ro.
Numărul de dosar alocat este _________________
Am luat la cunoștință și am primit numărul de dosar ce va fi utilizat în documentele afișate sau postate,
Nume și prenume: ________________________________________________________
Semnătura: Dată: ______

Video

INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
pentru supraveghere video

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Județean de Urgență Deva este un operator de date. Datele de contact ale Spitalul Județean de Urgență Deva sunt următoarele:Str. 22 Decembrie, nr.58, Deva, Jud. Hunedoara, telefon 0254.214.616.

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Spitalul Județean de Urgență Deva, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, colectează și prelucrează înregistrari video în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor utilizate în procesul educaţional precum şi pentru prevenirea și combaterea infracţionalităţii.

Supravegherea prin mijloace video se utilizează doar în situaţia în care mijloacele convenţionale aplicate sunt considerabil mai puţin eficiente în realizarea obiectivelor menţionate, conform analizei de risc efectuate la nivelul organizaţiei.

Spitalul Județean de Urgență Deva nu prelucrează în scop privat datele cu caracter personal rezultate în urma monitorizării video iar sistemul de supraveghere nu este utilizat pentru monitorizarea activităţii pacienţilor, angajaţilor sau colaboratorilor sau pentru pontajul angajaţilor.

Sistemul video existent a fost instalat în urma unor analize de risc, anexate planurilor de
protecţie şi pază. Zonele supravegheate video cuprind:

 • zone de acces şi spaţii destinate publicului
 • zone cu acces restricţionat
 • împrejurimile clădirilor pentru a proteja spaţiile exterioare
 • locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a suporturilor de stocare a documentelor

Nu sunt monitorizate zone în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată, precum birouri, toalete sau alte locaţii similare. Înregistrarea se face 24 / 24 ore.

În cazul în care exista un interes legitim al organizaţiei (justificat într-un mod corespunzător) şi doar după efectuarea unei evaluări de impact (conform cerintelor Regulamentului 679/2016 si Deciziei nr.174/2018 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), sunt/pot fi instalate camere şi în alte zone (sali de curs sau alte locaţii). În astfel de cazuri, în zona monitorizată este amplasat un anunţ care precizează acest lucru.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
 • Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Decizia nr.174/2018 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale putem transmite sau permite accesul la imaginile înregistrate unor autorităţi naţionale.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate sunt păstrate în formă electronică iar pentru protecţia acestora sunt implementate următoarele măsuri tehnice şi organizatorice:

 • limitarea timpului de stocare a imaginilor conform cerinţelor legale
 • acces fizic restricţionat la spaţiile unde se află mediile de stocare (DVR-urile) pe care se stochează imaginile înregistrate
 • limitarea accesului la imaginile care se derulează în timp real la angajaţii / agenţii desemnaţi să desfăşoare activitatea de pază
 • control acces logic la înregistrări. Doar administratorul de sistem (numit de către organizaţie), are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor
 • instruire privind cerinţele legate de confidenţialitatea datelor și acorduri de confidenţialitate pentru persoanele (angajaţi ai organizaţiei sau ai persoanelor împuternicite) care vizualizeaza imaginile care se derulează în timp real sau au acces la imaginile înregistrate
 • asigurarea contractuală sau prin acorduri că persoane împuternicite folosite implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în cadrul organizaţiei. Durata de stocare este în conformitate cu cerinţele legale (30 de zile), după acest interval imaginile ştergându-se automat în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate sau a înregistrării unei solicitării întemeiate a unei persoane vizate, durata de stocare a imaginilor poate depăşi limitele normale în funcţie de
timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate sau de soluţionare a solicitării primite.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră personale
 • dreptul de a obţine din partea organizaţiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective
 • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc
 • dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a prelucrării, sub rezerva anumitor excepții
 • dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

În cazul solicitării de acces la imagini înregistrate care vă privesc, soluționarea cererii se poate face prin acordarea accesului la înregistrarea solicitată sau prin transmiterea unei copii a acesteia. Cererea de acces trebuie să menţioneze data, ora, locaţia pentru care se dorește acces la înregistrarea camerei de supraveghere.

Înregistrarea furnizată în cazul solicitării de acces depinde de condiţiile tehnice de înregistrare, de condiţiile în care a avut loc preluarea imaginilor și de drepturile altor persoane care pot aparea în înregistrare (imaginile în care apar alte persoane vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor). Este posibilă restricţionarea accesului pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane (de exemplu dacă în
imagini apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau imaginile acestora nu se pot edita).

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro .

MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură personală, faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările autorităţii de supraveghere se schimbă și se îmbunătăţesc periodic, este posibil ca această informare privind confidenţialitatea datelor să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va fi disponibilă pentru consultare la Direcţia
Administrativ și afișată pe site-ul organizaţiei.

ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAŢII

Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email dpo@spital-deva.ro

model pictogramă notificare supraveghere video