Documente utile

Educație medicală

Asistență Postspitalizare

Asociațiile partenere pentru îngrijiri și asistență postspitalizare:

 • Filiala de Cruce Roșie Hunedoare – Deva : telefon: 0354 802887
 • Fundația Crucea Alb – Galbenă – Filiala Deva : telefon: 0254 232000
 • SC Medline Service SRL Arad – Filiala Deva : telefon: 0729 003294
 • Caritas Îngrijiri la Domiciliu Miercurea Ciuc
  • Punct de lucru Petroșani : telefon: 0254 548701 , 0254 549843

Drepturile Pacienților


DREPTURILE PACIENŢILOR
Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi cu serviciile ce i se acordă, cu accesul la aceste servicii.
Îngrijirea acordată de personalul nostru este oferită cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.
Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.
Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi sunt protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare.
Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de refuzul sau întreruperea tratamentului.
Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care îi vor îngriji astfel încât aceştia să poată lua decizia în ceea ce priveşte propria îngrijire.
Spitalul oferă îngrijire în limita normelor financiare, etice, legale şi de interes reciproc.
Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluare şi recomandarea medicului specialist.

Obligațiile Pacienților

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR
Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia. Pentru puţin timp casa d-voastră este aici.
În interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.
Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale – VĂ RUGĂM – folosiţi-vă de această oportunitate.
FOLOSIŢI CONTAINERUL (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.
Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă in restul zilei.
LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-AŢI PRIMIT.
ESTE INTERZISĂ PĂRĂSIREA SECŢIEI FĂRĂ AVIZUL MEDICULUI SAU AL ASISTENTEI DE SALON.
ÎN SPITAL veţi sta atâta timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

Extras Legea 95/2006

EXTRAS DIN LEGEA nr.95/2006-privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

TITLUL VIII-ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE
CAP.II-ASIGURAŢII
SECTIUNEA a 2-a Drepturile si obligatiile asiguratilor

ART. 217
(1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza in conditiile prezentei legi.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaboreaza de CNAS pe baza consultarii Colegiului Medicilor din Romania, denumit in continuare CMR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, Colegiului Farmacistilor din Romania, denumit in continuare CFR, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumit in continuare OAMMR, Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, denumit in continuare OBBC, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 30 septembrie a anului in curs pentru anul urmator. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului. In cazul nefinalizarii elaborarii contractului-cadru in termenul prevazut, se prelungeste prin hotarare a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul in curs.
(3) Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:
a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati, aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);
c) criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;
d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
f) internarea si externarea bolnavilor;
g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
h) conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
j) modul de informare a asiguratilor;
k) coplata pentru unele servicii medicale.
(4) Ministerul Sanatatii Publice impreuna cu CNAS sunt abilitate sa organizeze licitatii si alte proceduri de achizitii publice in vederea derularii programelor nationale de sanatate, in conditiile legii.
(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 15 noiembrie a anului in curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS.
(6) In cazul nefinalizarii normelor metodologice, Ministerul Sanatatii Publice le va elabora si le va aproba prin ordin in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (5).

ART. 218
(1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) Asiguratii au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
k) sa beneficieze de dispozitive medicale;
l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
(3) Asiguratii prevazuti in Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de asistenta medicala gratuita, respectiv servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, suportate din fond, in conditiile contractului-cadru si din bugetele ministerelor si institutiilor respective, in conditiile platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
(4) Personalitatile internationale cu statut de demnitar primesc asistenta medicala de specialitate in unitati sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

ART. 219
Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 218 sunt urmatoarele:
a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.


Condiții Internare

În Spitalul Județean de Urgență Deva se pot interna pacienții aparținând tuturor caselor de asigurări de sănătate în următoarele condiții:

 • prin Unitatea de Primiri Urgențe – pentru urgențele medicale
 • cu bilet de trimitere de la medicul de familie
 • cu bilet de trimitere de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate

Documetele necesare la internarea în spital:

 1. bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist
 2. buletinul sau cartea de identitate
 3. cardul de sănătate/ adeverință de înlocuire a cardului de sănătate
 4. documente suplimentare pentru următoarele categorii:
  • angajați:
   • adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, din ultimele 12 luni anterioare internării
  • pensionari:
   • cuponul de pensie, nu mai vechi de 3 luni
  • șomeri:
   • adeverință/ copie xerox după carnetul de șomaj
  • coasigurați:
   • adeverință de coasigurat în copie xerox
  • copii sub 18 ani:
   • certficat de naștere în copie xerox
  • elevi / studenți:
   • adeverință de la liceu / facultate în copie xerox
  • persoane cu handicap:
   • certificat de încadrare în gred de handicap / cupon
  • persoane fără venit și fără calitate de coasigurat:
   • adeverință de la unitatea fiscală / primărie că nu are venit
   • chitanță privind plata asigurării medicale

Documente Doveditoare Asigurat


Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:

 • Salariat:
  • act de identitate
  • adeverință eliberată de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate
 • Persoana fizica autorizata (PFA):
  • act de identitate
  • dovada ultimei plati la FNUASS
 • Persoanele fizice fără venit obligată să se asigure:
  • act de identitate
  • ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a platit
 • Pensionar
  • act de identitate
  • ultimul cupon/talon de pensie
 • Copii în vârstă de până la 18 ani
  • act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă
 • Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani dacă nu realizeaza venituri din muncă
  • act de identitate
  • adeverință de elev sau carnetul de elev vizat la zi
 • Absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni
  • act de identitate
  • un act din care să rezulte absolvirea liceului.
 • Studenții dacă nu realizeaza venituri din munca
  • act de identitate
  • adeverință de student sau legitimatia de student vizată la zi
 • Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social
  • act de identitate
  • act doveditor că provine din sitemul de protectie a copilului
  • declarație pe proprie răspundere din care sa reiasă că se află în îngrijirea altei persoane și a documentelor eliberate de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile și/sau nu este beneficiar de ajutor social.
 • Șomer
  • act de identitate
  • carnetul și/sau adeverinta eliberata de – AJOFM.
 • Beneficiar de ajutor social
  • act de identitate
  • adeverință eliberată de primarie din care să rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.
 • Persoane cu handicap
  • act de identitate
  • certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic
  • documentul eliberat de unitățile fiscale din care sa rezulte că nu realizează venituri impozabile
 • Asigurarea de sanatate facultativă (membrii misiunilor diplomatice, cetățenii străini si apatrizii care se afla temporat în țara si nu au solicitat viza de lungă ședere, cetățean român cu domiciliul în strainatate care se afla temporar în țară)
  • act de identitate
  • dovada calității de asigurat se face cu ultima chitanta de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
 • Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revoluției, etc.)
  • act de identitate
  • un document doveditor în acest sens, eliberat de instituția abilitată sa elibereze acest act (vezi mai jos)
  • document eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii.
 • Detinutii politici
  • certificatul din care reiese că sunteți încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990.
 • Eroii Revoluției din decembrie 1989
  • certificatul de erou al Revolutiei.
 • Veterani de razboi
  •  legitimația de veteran.
 • Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara
  • act de identitate
  • adeverința medicală
  • documentul eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.
 • Lauzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară
  • act de identitate
  • certificatului de naștere a copilului
  • documentul eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de baza minim brut pe țară.
 • Bolnavii cu afecțiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
 • Coasiguratul
  • act de identitate
  • un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei în întreținerea căreia se găsește coasiguratul.
  • pot fi coasigurați următoarele categorii de persoane soțul, soția si părinții fără venituri proprii, aflați în intreținerea unei persoane asigurate.
 • Persoanele care se află în executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri
  • adeverință emisă de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.
 • Persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă
  • act de identitate și adeverință emisă de angajator.
 • Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurii necesare stabilirii identității
  • act de identitate
  • adeverință eliberată în acest sens de instituțiile din subordinea Ministerului Administratiei și Internelor.
 • Cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în România
  • act de identitate (pașapoarte) și document eliberat de casa de asigurări de sănătate.
 • Cetățenii străini care au domiciliul în străinătate
  • act de identitate (pașapoarte)
  • cardul european de asigurări de sănătate.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Externare Pacienți

Medicul curant hotărăște externarea și anunță pacientul cu o zi înainte.

Medicul curant redactează documentele necesare externării:

 • epicriza
 • biletul de externare
 • scrisoarea medicală
 • concediul medical (la cerere)
 • bilet de trimitere, în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat

Dacă pacientul externat necesită transport se întocmește cerearea de transport avizată de către Directorul Medical, către Serviciul de Ambulanță.