PROGRAM DE VOLUNTARIAT

DECIZIA NR. 260 din data de 26.07.2017

Managerul Spitalului Judetean de Urgenţă Deva numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 428/19.07.2017,

Având în vedere :

Ø  prevederile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, publicata in M.Of. nr.469/26.06.2014, cu modificari si completari ulterioare,

Ø  prevederile ORDINULUISECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice,publicata in M.Of. nr.444/22 iunie 2015, cu modificari si completari ulterioare,

Ø  procedurile de implementare a sistemului de management al calitatii, al mediului si sanatatii si securitatii ocupationale si siguranta alimentului la nivelul unitatii noastre, respectiv gestionarea si administrarea  diverselor activitati specifice ale  organizatiei,  astfel incat aceasta sa fie capabila sa ofere satisfactii pacientilor si calitate marita serviciilor medicale  acordate acestora, precum si monitorizarea aplicarii efective a Manualului Calitatii –  documentatie care prezinta modul cum sunt operate si controlate diversele procese din organizatie si aplicarea procedurilor stabilite, precum si  modul cum se planifica, realizeaza, controleaza si  corecteaza/imbunatatesc urmatoarele procese: controlul documentelor; controlul inregistrarilor; auditul intern al calitatii; controlul produsului neconform; actiunile corective; actiunile preventive s.a.,

In baza prerogativelor atribuite managerului prin Contractul de management nr.10390/20.07.2017,

D E C I D E:

ART.1

al.(1) Incepand cu data de 01.08.2014 Spitalul Judetean de Urgenta Deva a organizat programul de voluntariat „ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATE !”  asumandu-si  responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera noastră de activitate şi competenţă, asumându-şi datoria de a oferi o experienţă de voluntariat de calitate, prin coordonarea corectă şi eficientă a voluntarilor, pentru susţinerea şi dezvoltarea voluntariatului în vederea creşterii contribuţiei sale la dezvoltarea societăţii noastre.

al.(2) Decizia Managerului nr.308/01.08.2014 prin care a fost aprobat GHIDUL VOLUNTARILOR Editia I-a si anexele corespunzatoare, prin care au fost desemnati COORDONATORUL VOLUNTARILOR si supervizorii activitatii de voluntariat, prin care a fost dispusa  completareaREGULAMENTULUI INTERN al unitatiiin conformitate cu  prevederile  Legii nr.78/2014  privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, se anuleaza, fiind inlocuita de prezenta Decizie, cu aplicabilitate de la data emiterii deciziei.

ART.2

al.(1COORDONATORUL VOLUNTARILORdesemnat de catre conducerea unitatii este D-na Director ingrijiri EMILIA DOAGA PRUNA, care indeplineste sarcinile legate de coordonarea si administrarea activitatii voluntarilor in cadrul organizatiei noastre.

al.(2) In indeplinirea sarcinilor si atributiilor, COORDONATORUL VOLUNTARILOR, va fi sprijinit de D-na IULIA BARTAN – consilier juridic, care va gestiona si arhiva toate documentele dosarelor de voluntariat in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

ART.3.

al.(1) În funcţie de sectia/compartimentul medical unde se efectueaza voluntariatul, sunt desemnati urmatorii supervizori :

Sectia/compartimen-tul medicalSUPERVIZOR 1(nume si prenume)SUPERVIZOR 2(nume si prenume)
 UPU-SMURD As.sef. VASILICA POPAs.med.pr. LILIANA ADESPEI 
As.med.pr. ANGELICA CĂCEU
 GINECOLOGIE As.sef. MIHAELA MARIA CORDEAAs.med.pr. SILVANA FOLTUŢ 
As.med.pr. IULIANA FARCAŞ
 CHIRURGIE GENERALA As.sef. LILIANA DANIELA COCOTAAs.med.pr. MAGDOLNA SZABO 
As.med.pr. CLAUDIA CIOMAG
 INTERNE I As.sef. SIMONA IOANIAs.med.pr. SIMONA LUPULESCU
 INTERNE II As.sef. EMILIA CLEJAs.med.pr. FLORINA FRENTIU
 CHIRURGIE PLASTICA As.med.pr. OLIMPIA DEACONUAs.med.pr. CAMELIA FLOREA
 NEUROLOGIE As.sef. DANIELA CHIFORAs.med.pr. MIHAELA SIRB 
As.med.pr. CRISTINA ŞATALAN
 ONCOLOGIE As.sef. MIOARA LAZEAAs.med.pr. LAURA MORARU 
As.med.pr. FLORINA MOŢOC
 OFTALMOLOGIE As.sef. ILDIKO HAJDU As.med.pr. MIHAELA BUMBU
 ORL As.sef. FLORICA MARINELA STĂNCULESCU As.med.pr. BRIGITTA SZATMARI
 ORTOPEDIE As.med.pr. SIMONA CODOBAN As.med.pr. ALINA ŞTEFAN
 UROLOGIE As.med.pr. STRATICA MANUELA CARMEN As.med.pr. SOMAN ALINA LIVIA
 BOLI INFECTIOASE As.med.pr. SORINA LIGELA NELEGA As.med.pr. ALINA LUGOJAN
 PNEUMOLOGIE As.med.pr. BIANCA IOSEFINA URECHE As.med.pr. LIANA JUDE
 FARMACIE Farm. SIMONA AVRAM As.med.pr. EMILIA ZÎRNEA
 BFT-asistenti medicali As.med.pr. CLAUDIA STEFANIA COTIGA – sectie As.med.pr. CARMEN MARIA MUSTE – laborator
 BFT-maseuri Fiziokinetoterapeut ALIN BUCULESCU
 BFT-kinetoterapeuti Kinetoterapeut FLORINA IGNA

al.(2) Supervizorii desemnatiau urmatoarele obligatii principale fata de voluntar :

a). sa-i ofere o relaţie de sprijin şi o perspectivă critică din punct de vedere profesional;

b). sa-i ofere o îndrumare profesională concretă;

c). sa faca legătura între teorie şi practică;

d). sa-i creeze modalităţi organizate pentru însuşirea de noi cunoştinţe;

e). sa-i ofere un feed-back evaluativ încurajator, în condiţii lipsite de stres;

f). sa-i evalueze periodic nivelul de pregatire in functie de standardele ocupationale ale ocupatieisiin raport cu obiectivele initiale stabilite in Fisa de voluntariat;

g). sa-i asigure dezvoltarea competentelor profesionale si a abilitatilor sociale;

h). sa-l indrume pe tot parcursul desfasurarii activitatii de voluntariat;

i). sa-i monitorizeze in timp progresul atins fata de obiectivele propuse.

ART.4. Se aproba GHIDUL VOLUNTARILOR 2017 Editia a II-a si anexele corespunzatoare , elaborat in vederea implementarii procedurate a activitatii de voluntariat in organizatia noastra. Ghidul reprezinta o instruire initiala a oricarui candidat care doreste sa devina voluntar in cadrul programului nostru de voluntariat, precum si un document util pus la dispozitia supervizorilor desemnati pentru desfasurarea corecta a programului de voluntariat.

ART.5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se obliga COORDONATORUL VOLUNTARILOR si supervizorii desemnati.

Art.6.Prezenta decizie se comunică persoanelor desemnate, secretariatului managerului, serviciului RUNOS, biroului de management al calitatii si membrilor COMISIEI DE MONITORIZARE A CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL al unităţii sanitare.

                                   Manager,                             

               ADINA ILEANA PERA STEFANIE               

                                                                         Intocmit si avizat legalitate,

                                                                                          Consilier juridic Bărţan Iulia